Đạt danh hiệu “Sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu cấp Khu vực năm 2020”