Đạt danh hiệu “Sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu cấp Huyện năm 2019”