Đạt danh hiệu “Sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh năm 2017”