Đạt danh hiệu: “Sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu cấp Huyện năm 2021”